Yol Beton Kaplama yapım işi

YOL YAPTIRILACAKTIR

SÜRMENE BELEDIYESI

Sürmene Belediyesi Yokuşbaşı, Muratlı, Yemişli, Zeytinli, Çavuşlu, Yukarı Çavuşlu, Petekli, Üzümlü Mahalleleri Yol Beton Kaplama yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                  : 2018/140843

1-Idarenin

a)  Adresi                                                                             : ÇAMLICA MAH. HÜKÜMET CAD. 75 61600
SÜRMENE/TRABZON

b)  Telefon ve faks numarası                                 : 4627461065 - 4627461067

c)  Elektronik Posta Adresi                                      : surmenebelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a)  Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)  Işe başlama tarihi ç) İşin süresi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: C25/30 Hazır beton dökülmesi: 4600 m3, Ahşaptan seri kalıp yapılması: 2095,25 m2 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Sürmene ilçesi Yokuşbaşı, Muratlı, Yemişli, Zeytinli, Çavuşlu, Yukarı Çavuşlu, Petekli, Üzümlü Mahalleleri

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

: Sürmene Belediye Başkanlığı Çamlıca Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:75 Sürmene/TRABZON

: 09.04.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ()dağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsammda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranmdan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki A- ALTYAPI - V. Grup işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanmın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sürmene Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satm alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın' satm almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sürmene Belediye Başkanlığı İhale Birimi-Çamlıca Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:75 Sürmene/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede                   Uygulanacak    Smır                 Değer                  Katsayısı            (N)                 • .                                                  1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.