İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  • Necmi ARDIÇ 0 462 746 10 65
Kamu kurum kuruluşları, diğer müdürlükler ve vatandaşlardan gelen evrakları kayda almak, Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak İmar Durumu Belgesi düzenlemek, İmar planlarına göre Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce hazırlanıp gönderilen Encümen Teklif Folyeleri ve eki evrakları inceleyip Belediye Encümenine sunmak ve Encümenden çıkan kararı ilgili kurumlara göndermek, Müelliflerce hazırlanan projelerin Müdürlüğe ibrazı aşamasında tescil işlemlerini yapmak, Evrakları tamamlanan parsellere Vaziyet Planı onaylamak, Yıkım Ruhsatı düzenlemek, Zemin Etüt Raporları ve eklerini inceleyip; Mimari, statik ve tesisat projelerini kent ve yapı estetiği ve diğer müdürlüklerden alınan evraklar da göz önünde bulundurarak ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak, Evrakları tamamlanan projelerin ruhsatlarını tanzim etmek, Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak uygulamak, Uygunluğu tespit edilen binalara Isı Yalıtım Raporu düzenlemek, Yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanarak iş bitirmesi verilen yapıların müracaatları halinde kontrolü sonucu Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKÂN) düzenlemek, Arşivlenen evrakların ve ortak evrak ve dosya kullanımı olan Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğünün arşiv için düzenlediği evrakların elektronik ortama alınmasını sağlamak, Elektronik ortamdan veya fiziki olarak dosyadan alınan Müdürlüğümüze ait evrakların suret tasdikini yapmak, Sözlü veya iletişim yoluyla gelen şikâyetleri değerlendirmek, Kentsel tasarım ve kent estetiğini gözeten projeler hazırlanması veya diğer kamu kurum-kuruluş ve müdürlüklerce hazırlanmış projelerin incelenerek onaylanmasını sağlamak, Kanun, yönetmelik ve genelgelerin verdiği diğer görevleri yerine getirmektir.