Yazı İşleri Müdürlüğü

  • İhsan PEKER 0 462 746 10 65

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

,

1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gündemin oluşturulmasını, Belediye Meclisinin toplanmasını ve karar almasını koordine eder. Alınan kararları daktilo ederek kesinleşmesi için Belediye Başkanının onayına sunar. İmarla ilgili olmayan kesinleşmiş kararlar, yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine gönderilir. İmarla ilgili olan kararlar müdürlüğüne gönderilir. Kararların birer suretlerini ekleriyle birlikte arşivler. Aynı zamanda meclis oturumlarının ses kayıtlarını muhafaza eder ve kararları web’den yayınlar.


2) 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Encümen toplantılarını düzenler, gündemi oluşturur, karar alınmasını sağlar, alınan kararları daktilo ederek imzalarını tamamlattırır. Kararları uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderir ve karar aslını ekleriyle birlikte arşivler.

3) Belediyeye gelen tüm dilekçe ve evrakları teslim alır, muhatap ve sorumluluk yönünden inceledikten sonra kayıt ve tasniflerini yapar, müdür havalesinden sonra ilgili Başkan Yardımcısına sunulmak üzere zimmet karşılığı teslim eder, zamanında gereklerinin yapılarak cevap verilmesi hususunda koordinasyon sağlar.

4) Birimlerden gelen tüm evrakları zimmet karşılığı teslim alır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında yönetmelik hükümlerine uygunluğunu inceler. Uygun olanların çıkış kayıtlarını yapar ve resmi posta yolu ile veya kurye aracılığı ile ilgili yerlere gönderir.

5) Kurum arşiv hizmetlerinin mer-i mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi iş ve işlemlerini yürütür.

6) Mevzuat değişikliklerini takip ederek birimleri bilgilendirir.