Mali Hizmetler Müdürlüğü

  • Ömer AYDIN 0 462 746 10 65
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini ve tahakkuk eden vergilerini yasaların tanımış olduğu imkanlar ölçüsünde ve yasal süre içinde tahsiline çalışarak tahsilatı çabuklaştırmak, gelişen teknolojiye uygun olarak İlan reklam, Eğlence, Çevre Temizlik, Emlak Vergilerini ve Harcamalara Katılım payı ihbarnamelerini düzenlemek, belediye gelirlerini artırmakla görevlidir. Tüm ödemelerle ilgili prosedür, hakediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ve alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek de Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri arasındadır. 
Ayrıca Müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanması her yıl ve Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve devlet harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar ve çalışan personelin maaş ve ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutar. Belediyemizin bütçesini hazırlar. Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tahsilini 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunlarına göre sağlar,